Sự kiên SWING ĐẬM ĐÀ - GANK ĐẬM QUÀ
(diễn ra từ ngày 15/12/2018 - 15/03/2019) đã kết thúc.
Cảm ơn bạn đã tham gia sự kiện.